Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. İLBERNARDO olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlemekteyiz. Bu doğrultuda KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Açık Rıza

KVKK gereğince, ILBERNARDO’ya ait websitesi, mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla ILBERNARDO ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi ILBERNARDO, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kapsamda ILBERNARDO’ya üye olurken paylaşılan kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz. ILBERNARDO’ya üye olmanız alışverişinizin bir ön koşulu olmayıp üye olmaksızın da tüm ürünlerimizi mağazalarımızdan temin edebilmektesiniz. Bu durumda yalnızca KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, mağaza müşterisi olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca süresi içerisinde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde toplamaktayız:

-Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

-İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

-İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

-Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

-Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz -Her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,

-Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

-Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

-Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

-Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler vb.

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) gereğince açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel Verileriniz, KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 5 yıl saklanacaktır. İlgili sürenin sonunda kişisel verileriniz ILBERNARDO tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği uyarınca;

ILBERNARDO’nun veri sahibinin hangi kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,

-İşlenen verinin faaliyet amacına ilişkin bilgi alma,

ILBERNARDO’nun yurt içinde/yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri öğrenme,

–  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini talep etme,

–  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

–  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

– İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

–  Kişisel verilerinin birer kopyasını alma haklarınız mevcuttur.

Yukarıda sayılan haklarınızla ilgili görüş ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verileri ILBERNARDO tarafından işlenen veri sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, ILBERNARDO tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde olmak üzere cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

KVKK Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.